บัตรกดเงินสดธนชาต Flash Card

เงื่อนไขการร่วมรายการวงเงินสดหมุนเวียน Flash Card

 1. ผู้สมัครจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 12.99% ต่อปีใน 2 รอบบัญชีแรกนับจากวันอนุมัติสำหรับการกดเงินสด และ/หรือ การสมัครใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชี
 2. ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 3 เป็นต้นไปจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 26 – 28% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 3. ข้อความโฆษณา “กู้พอดี ๆ ผ่อนเบา ๆ เริ่มต้นวันละ 19 บาทเอง” ในหน้าแรกของแผ่นพับนี้ เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณ ซึ่งจำนวนเต็มของยอดเงินผ่อนต่อวันจะเท่ากับ 19.40 บาท คำนวณจากยอดกดเงินสด 20,000 บาท โดยมีการคงค้างยอดเงินต้นดังกล่าวทุกวันตลอดระยะเวลา 31 วัน และทำการชำระคืนขั้นต่ำ 3% ณ วันสิ้นรอบบัญชี ดอกเบี้ยที่ผู้สมัครได้รับจริงอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 4. เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ/วงเงิน และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการร่วมรายการวงเงินสดหมุนเวียน Flash Loan

 1. ผู้สมัครจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 12.99% ต่อปีใน 2 รอบบัญชีแรกนับจากวันอนุมัติ
 2. ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 3 เป็นต้นไปจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 18 – 26% ต่อปี ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการผ่อนชำระต่อเดือนของผู้สมัครตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 3. ผู้สมัครที่ได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จะได้รับของกำนัลตามธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะทำการจัดส่งของกำนัลภายใน 90 วันนับจากวันอนุมัติ
  หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลโดยจำกัด 1 รายการ ต่อ 1 ผู้สมัครเท่านั้น | ของกำนัลดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ | ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันในกรณีของสมนาคุณหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ข้อความโฆษณา “กู้พอดี ๆ ผ่อนเบา ๆ เริ่มต้นวันละ 19 บาทเอง” ในหน้าแรกของแผ่นพับนี้ เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณ ซึ่งจำนวนเต็มของยอดเงินผ่อนต่อวันจะเท่ากับ 19.35 บาท ที่ระยะเวลา 31 วัน คำนวณจากยอดวงเงินสินเชื่อ 20,000 บาท โดยผ่อนชำระเป็นเวลา 60 เดือน ดอกเบี้ยที่ผู้สมัครได้รับจริงอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 5. เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ/วงเงิน และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
เงินเดือนขั้นต่ำ
15,000 บาท
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
กรณีบุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ/ใบอนุญาตทำงาน   (สำหรับชาวต่างชาติ)
• สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีแนบบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ)
• หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
(กรณีข้าราชการใช้หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง ไม่ต้องแนบสำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน)
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ (ดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี)
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบจดทะเบียนบริษัทพร้อมทั้งหน้าวัตถุประสงค์ครบทุกหน้า ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน
• หนังสือแสดงรายรับผู้ถือหุ้น ล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน
• สำเนาใบจดทะเบียนการค้า/ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่ออกโดยทางราชการ(กรณีไม่ใช่บริษัทจำกัด)
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
บัตรกดเงินสดธนชาต Flash Card
Scroll to top